آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي
تاریخ صدور : ۱۷ آبان ۱۳۹۰
ارگان صادر کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرتبط : دانشگاه آزاد اسلامي
شماره بخشنامه : ۱
آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

شرايط ورود به دانشگاه

 

ماده 1: شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي  كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است  

1-1 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات مربوطه.

2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذكور.  

3-1 پذيرفته شدن در آزمون ورودي ذيربط .

4-1 داشتن  گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش براي دوره كارداني، كارشناسي پيوسته يا برابر آن از  آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و گواهينامه دوره كارداني رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامي يا ديگر موسسات آموزش عالي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي،  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دوره كارشناسي ناپيوسته، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فني و حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبول براي كارداني پيوسته.

دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي دوره كارشناسي ناپيوسته شركت نمايند.مگر آن دسته از فارغ التحصيلات خارج از كشور كه در مدرك تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد .

فهرست

 ثبت نام

 ماده 2 : پديرفته شدگان در آزمون ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحد هاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند در غير اينصورت در شمول متاخيرين ثبت نام قرار مي گيرند.

ماده 3 : در صورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد مي تواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مركز آزمون اعلام نمايد.

تبصره 1 - در مواردي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجاز است بر اساس نمره كل آزمون، تعدادي از پذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد.

تبصره 2  - حداكثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي كارداني ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) يكسال از زمان پذيرش در آزمون ورودي مي باشد مشروط براينكه:

الف - متقاضي ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد .

ب - هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد.

ج - واحد دانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد . در غير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد.

د- مدت تاخير تا يكسال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي گردد  وواحد دانشگاهي موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهريه ثابت بر مبناي سال ورود براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.

ه- هزينه تاخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملي تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت در كليه شعب كشور) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند.

تبصره 3 - در مورد پذيرفته شدگان فاقد مدرك پايه؛ يكسال تاخير جزو سنوات مجاز تحصيلي محسوب نمي گردد و واحد دانشگاهي بايد مرخصي تحصيلي بدون احتساب صادر و شهريه ثابت اين مدت را بر مبناي سال ورود از دانشجو اخذ نمايد.

تبصره 4 - واحدهاي  دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانكي مربوط به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند.

تبصره 5 - دانشجوي متاخر از سال شروع به تحصيل تابع مقررات مالي و آموزشي همان سال خواهد بود.

تبصره 6 - شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته كه با استفاده از ماده 20 آيين نامه از مقطع كارداني فارغ التحصيل مي شوند در صورتي امكان پذير است كه امتحان درس يا دروس مزبور قبل از سپري شدن سه شانزدهم از شروع كلاسهاي مقطع جديد انجام شده و نمره قبولي كسب كرده باشند .

انتخاب واحد درسي شاغل به تحصيل

ماده4 : دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي  انتخاب واحد درسي به واحد هاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند  ليكن در صورتيكه اين امر به تاخير افتد و تاخير از  سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسي دانشجو با تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است. دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود

تبصره : دانشجوياني كه پس از انقضاي مهلت تعيين شده در  ماده 4 مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت . ليكن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي، آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد

ماده 5 : تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است. مگر براي دوره هايي كه رسما مستثني شده باشد

منع تحصيل همزمان

 ماده 6: دانشجو همزمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي در نظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد.

تبصره : دانشجويان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/13 سازمان مركزي از اين قاعده مستثني هستند.

فهرست

نظام آموزشي  

ماده 7 : آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي براساس نظام واحدي است.

ماده 8 : در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي گردد.

تعريف واحد درسي

 ماده 9: يك واحد درس نظري، مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه يك ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي آزمايشگاهي 32 ساعت، كارگاهي 48 ساعت و عمليات صحرايي 64 ساعت مي باشد.

تبصره1 - اجراي دوره هاي كارآموزي و كارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.

سال تحصيلي

 ماده 10: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و برحسب لزوم يك دوره تابستاني است . هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

ماده 11: يك واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16 جلسه يك ساعتي و در طول دوره تابستاني در 6 هفته ( 16 جلسه ) تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و 6 هفته تقسيم مي شود.

تبصره - در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط و تصويب سازمان مركزي دانشگاه مي توان  يك واحد درسي را در مدتي كوتاهتر از 16 هفته تدريس نمود. مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از حد مقرر خود كمتر نشود

فهرست

نظام درسي 

ماده 12 : هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است كه در يك موضوع مشخص و براي يك نيمسال تحصيلي ارائه مي شود.

ماده 13: دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تخصصي تقسيم  مي شود.

1-13 دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.

2-13 دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.

3-13 دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشكيل مي دهد.

4-13 دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد. 

ماده 14 : هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.

1-14 درس مستقل درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.

2-14 درس وابسته : درسي است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.

3-14 درس پيشنياز: درسي است كه درك مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري  كه وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه  گردد.

4- 14 دروس همينياز : دروسي است كه بايد با هم  در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15 : درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.

1-15 درس الزامي درسي است كه گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

2-15 درس انتخابي درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند .

ماده 16 : درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري – عملي تقسيم مي شود.

1-16 درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست كه بصورت خطابه ، كنفرانس ، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.

2-16 درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است كه انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات كارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است.

3-16 درس نظري – عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است كه به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.

ماده 17 : در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يك رشته معين ، برنامه درسي مصوب يكساني به اجرا گذاشته مي شود.  

فهرست

تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل  

 ماده 18 : تعداد واحد هاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته  تحصيلي بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.

تبصره - در مورد برنامه هاي آموزشي كه تاكنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است، برنامعه هاي مصوب سازمان مركزي دانشگاه، ملاك عمل خواهد بود.

ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يك نيمسال تحصيي نمي تواند از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر باشد

 تبصره 1 -در نيمسال هايي كه دانشجو به دليل رعايت پيش نياز ها يا عدم امكان ارائه درس توسط واحد دانشگاهي تا پايان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 كمتر از حد اقل واحد درسي مجاز را انتخاب نمايد بلامانع بوده لكن  آن  نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد اما چنانچه ميانگين آن نيمسال كمتر از 12 گردد مشروطي به حساب نمي آيد  نمرات دروس آن نيمسال در ميانگين كل و نيمسالي دانشجو محاسبه مي شود .

تبصره 2 - در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد درسي باقيمانده  داشته باشد ، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي واحد مي تواند تمام واحد هاي درسي باقيماده را ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسا ل انتخاب و بگذراند.

تبصره 3 - چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي ، نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقي مانده داشته باشد مي تواند با نظر گروه و  رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4 - چنانچه در ترم آخر تحصيلي دانشجو فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد واحد دانشگاهي نتواند يك يا دو درس نظري آن را ( حداكثر به تعداد 4 واحد ) در نيمسال مزبور ارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مقاد تبصره 2 اين ماده دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يا دوره تابستان بصورت معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 5 - دانشجويي كه ميانگين نمرات نيمسال او 17 يا بيشتر باشد، مشروط بر اينكه تعداد واحد هايي كه دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پايان  ترم آنان شركت و نمره اخذ كرده از حداقل تعيين شده در آن نظام آموزشي كمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

دروس معرفي به استاد

ماده 20 : چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حد اكثر دو درس نظري به ارزش حد اكثر 4 واحد باقيمانده داشته باشد مي تواند براي يكبار خارج از تفويم دانشگاهي  انتخاب واحد نموده و در فرصتي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس  يا دروس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) مي گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .

تبصره 1 - چنانچه در آن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحد دانشگاهي ارائه نشود در پايان همان نيمسال مجددا بصورت معرفي به استاد امتحان دهد .

تبصره 2 - در صورت داشتن سنوات تحصيلي استفاده از ماده 20 آيين نامه آموزشي امكان پذير است در غير اينصورت مي توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده كرد يا با درخواست كتبي دانشجو وي را به سيستم پاره وقت منتقل نمود .

تبصره 3 - شهريه دروس موضوع اين ماده شامل نصف شهريه ثابت به اضافه شهريه متغير درس يا دروس مربوط خواهد بود .

تبصره 4 - پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع اين ماده با در نظر گرفتن يك ساعت طرح سوال براي هر درس يك ساعت حضور در جلسه امتحان  و نيمساعت به ازاي تصحيح اوراق امتحاني هر درس دانشجو ، بر اساس آخرين تعرفه حق التدريس محاسبه مي گردد.

ماده 21 : قبل از 15 شهريور هر سال تحصيلي بايستي تكليف آن دسته از دانشجوياني كه در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسي آنان جلوگيري بعمل آيد.

ماده 22 : انتخاب واحد درسي دانشجوياني كه اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده در شروع نيمسال دوم سال تحصيلي نيز ممنوع مي باشد. لكن چنانچه بدليل حجم كاري و فرصت اندك و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجويي كه اخراجي وي هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسي بعمل آمده باشد  متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي ، انتخاب واحد درسي او را لغو و شهريه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند.

دروس پيش نياز

ماده 23: در صورتيكه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در  كلاسهاي درس يا دروس پيش نياز شركت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه ، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسال هاي بعد انتخاب  و بگذراند. چنانچه نتواند در درس يا دروس پيش نياز نمره قبولي كسب كند يا آن را حذف نمايد نمره درس يا دروس پيش نياز و همچنين درس يا دروس  وابسته (اعم از قبولي يا ردي) حذف مي گردد.

تبصره 1 - نيمسال آخر سال تحصيي از اين قاعده مستثني است .

نبصره 2 - نمرات مردودي دروس موضوع اين ماده كه با راي كميته انضباطي اعلام گرديده در شمول ماده 23 قرار نمي گيرد.

وصايا وآشنايي با قرآن كريم

ماده 24: انتخاب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) و آشنايي با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 براي كليه دانشجويان امكان پذيراست . و در سقف مجاز واحدهاي درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس يا دروس نظري موضوع ماده 20  آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده 25 : چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد هاي درسي رعايت تقدم و تاخر يا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن  نيمسال، نسبت به حذف دروس غيرمجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه ( انتقال  - ميهمان و ....) باشد به تشخيص شوراي آموزشي واحد يا دانشكده ذيربط   مي تواند مورد را موجه تلقي كرد.

ماده 26: در دوره كارشناسي ارشد پيوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد.

واحد هاي دوره تابستان

ماده 27 : حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل مي گردند 7 واحد مي باشد.

تبصره 1 - چنانچه در آخرين دوره تابستان دانشجويي علاوه بر 6 واحد درسي ( حتي اگر 2 واحد آن كارآموزي باشد و در بين آنها پيش نياز و وابسته هم وجود داشته باشد) يك يا دو درس نظري هم داشته باشد مي تواند 6 واحد درسي را در تابستان انتخاب و آن درس يا دروس نظري را با استفاده از ماده 20 و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.

تبصره 2 - دانشجو در دوران تحصيل مي تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستاني خود را در واحد هاي دانشگاهي ديگر  كه پذيراي او خواهد بود بگذراند.

تبصره 3 - شهريه دوره تابستان برابر نصف شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه هاي متغير دروس انتخابي مي باشد و چنانچه از تبصره 2 اين ماده استفاده كند شهريه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت مي نمايد.

حداكثرمدت مجاز تحصيل

 ماده 28: حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است

تبصره 1 - دانشجوياني كه علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي باشند ، به ازاي هر 8 واحد درسي اضافي يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.

تبصره 2 - در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط ( در واحد هاي كوچك و مراكز دانشگاهي با تصويب شوراي آموزشي )  حداكثر مدت مجاز تحصيل دوره هاي كارشناسي و  كارداني و كارشناسي ناپيوسته را يك  نيمسال و دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد. ( دوره تابستان به طول مدت نيمسال دوم افزوده مي گردد)

ماده 29 : دروس پيش نياز دانشگاهي : آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي كارداني، كارشناسي  و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام آنها در آزمون ورودي كمتر از 33/3 درصد باشد موظفند حسب نيازرشته  ( حداكثر 2 درس عمومي و 2 درس ديگر) كه از (حوزه  معاونت آموزشي دانشگاه تعيين و ابلاغ گرديده )  به عنوان دروس (پيش نياز دانشگاهي ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 - تعيين ريز مواد درسي  دروس پيش نياز دانشگاهي ( كه منابع آنها كتابهاي دبيرستاني است) به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاي  اول و دوم سال شروع به تحصيل دانشجو  مي باشد.

تبصره 2 - تعداد واحد هاي درسي هر يك از دروس پيش نياز دانشگاهي در كليه مقاطع تحصيلي 2 واحد تعيين مي گردد.

تبصره 3 - مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختيار واحد هاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد.

تبصره 4 - دروس پيش نياز دانشگاهي  دروس دبيرستاني است و  ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهي بلامانع مي باشد .

تبصره 5 - نمرات  اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در  ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود . 

فهرست

حذف و اضافه درس 

ماده 36 : دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كه در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي مربوط حذف  كند و يا  درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است انتخاب نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحد هاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز كمتر نشود ( 12 واحد براي دوره اي ، 10 واحد براي پاره وقت ، 8 واحد براي آموزش معلمان )

تبصره - دوره تابستاني از شمول مفاد اين ماده مستثني است .

حذف اضطراري

ماده 37 : دانشجو مي تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي - نظري خود را حذف كند مشروط باينكه واحد هاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز ( دوره اي 12 واحد - پاره وقت 10 واحد ، آموزش معلمان 8 واحد ) كمتر نشود.

حذف كليه واحد هاي انتخابي در يك نيمسال

ماده 38 : حذف كليه واحد هاي انتخابي در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.

تبصره 1 -  چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد، ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه با استقاده از مواد 31 - 32 و 35 موجب حذف كليه درسهاي يك نيمسال گردد آن نيمسال جزو مرخصي با احتساب در سنوات محسوب مي گردد.

تبصره 3 - استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهريه هاي ثابت و متغير نخواهد شد.

فهرست

ارزشيابي تحصيلي دانشجو

ماده 39 : ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كلاس ، انجام تكاليف درسي، نتيجه  امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.

تبصره 1 - انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده در ماده 9  آيين نامه امكان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم %25 و ساير فعاليتهاي كلاسي %5 نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.

تبصره 2 - برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .

ماده 40 : معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.

حداقل نمره قبولي

ماده 41: حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس  10 ( استثنائا  درس آشنايي با قرآن كريم 12 )  مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را كسب نكند ملزم به تكرار آن درس است .

تبصره 1 - اگر دانشجويي در يك درس انتخابي يا اختياري مردود شود، بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد.

تبصره 2 - براي هر درس در طول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودي ثبت  و در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده مي شود و چنانچه دانشجو چند بار در يك درس مردود گردد  نمره مردودي دفعه دوم و ببعد پس از  ثبت بلااثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي و كل محاسبه نمي شود.

تبصره 3 - براي درس يا دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي است و داراي يك كد در سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها ملاك ارزيابي است،چنانچه دانشجو به هر دليل در يك قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد . در صورتيكه در يك قسمت درس نمره كمتر از  10 احراز شده باشد  اما ميانگين آنها 10 يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود . اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره 4 - نمرات اعلام شده بر اساس راي كميته هاي انضباطي غير قابل حذف است و مشمول تبصره هاي 2 و 3 اين ماده نخواهد شد ( نمره تعيين شده در راي كميته هاي انضباطي براي دو قسمت عملي - نظري درس منظور مي گردد.) 

اعلام نمرات

ماده 42 : نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.

تبصره 1 - پس از اعلام ننايج، دانشجو مي تواند حداكثر تا يك هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم كند و استاد مربوط بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته اعلام نظر نمايد.

تبصره 2 - نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي، مطلقا قابل تغيير نيست.

تبصره 3 - نتايج كلي امتحانات هر نيمسال بايد  قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.

درس ناتمام

ماده 43 : در مواردي مانند دروس پروژه نهايي  ، كاراموزي ، كارورزي ، عمليات صحرايي ، تمرين دبيري در صورتي كه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول مدت تعيين شده كه ذيلا درج مي گردد ميسر نباشد، آن درس يا دروس ناتمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نيمسال بعد مجددا انتخاب و حتي الامكان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 د رنيمسال دوم سال تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود كه بدون ثبت نام مجدد حداكثر تا پايان دوره تابستان تكميل و عرضه كند اما اگر در دوره تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداكثر تا پايان نيمسال اول تكميل و تحويل نمايد.

تبصره 1 - نمره درس يا دروس موضوع ماده 43 در نيمسال يا دوره تابستاني كه انتخاب واحد نموده و نمره اخذ كرده است ثبت مي گردد.

تبصره 2 - در صورتي كه در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمام باقي داشته باشد دانشجو بايد فقط%50 شهريه ثابت يك نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همراه دروس ديگر انتخاب نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي را بپردازد.

يادآوري :

  1. منظور از حذف در مواد 20-23-25-31-35-36-37-38-41-43 و ... اين آيين نامه پاك كردن درس يا نمره نيست بلكه بلا اثر نمودن نمره آنها در ميانگين نيمسالي و كل مي باشد.
  2. كليه حذف هاي موضوع اين آيين نامه به استثناي موضوع ماده 36 با قيد عدد ماده مربوط مقابل نامدرس در كارنامه درج مي گردد . مثال حذف ماده 43 و ...

ماده 44 : در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين درپايان دوره تحصيل ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مچموع حاصلضرب ها ، بر تعداد كل واحد هايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.

نام نويسي مشروط

ماده 45 : ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد ، در غيراينصورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 - دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد.

تبصره 2 - نيمسال كه در آن ، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي كمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقي مي گردد.

تبصره 3 - دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين كل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.

تبصره 4 - اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط  ، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد.

د انشجوي مشروط

ماده 46 : دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند ( ميانگين نمرات نيمسالي آنها كمتر از  12 باشد ) اخراجي تلقي مي گردند .

تبصره 1 - به دانشجويانيكه براي اولين بار مشمول ماده 46 مي گردند در صورتيكه ميانگين كل نمرات  آنها حداقل 10 باشد يك بار  ارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند.

تبصره 2 - به دانشجويان مشمول تبصره  يك اين ماده كه در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اينكه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين كل ( هر دو ) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود .

تبصره 3 - چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني (پيوسته ، ناپيوسته و طرح آموزش معلمان )   60 واحد درسي را ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) ، آشنايي با قرآن كريم ، پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني ) گذرانده و در شرف اخراجي قطعي  قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين كل 10 و يا بالاتر مي توانند تا مقطع دوره  كارداني ادامه تحصيل دهند.

تبصره 4 - هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين كل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمي 10 و كل 10) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد .

تذكر  - در صورتيكه با استفاده از تبصره هاي ماده 46 آيين نامه آموزشي و يا بدلايل ديگر نياز به افزايش سقف سنوات باشد با در خواست كتبي ذينفع ، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند ( ولو اينكه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد)

نيمسال جبراني

ماده 47 : دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالابردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهاي  نظري را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك  نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهاي نظري كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند ، مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند .

تبصره 1 - چنانچه دانشجو براي اين منظور حداكثر دو درس نظري به ميزان حداكثر 4 واحد انتخاب نمايد مي توند به صورت معرفي به استاد بگذراند ( ولو اينكه قبلا از ماده 20 آيين نامه استفاده كرده باشد )

تبصره 2 -نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره كسب شده قبلي آن درس  باشد در كارنامه نيمسالي كه درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و كل محاسبه و نمره قبلي حذف ( بلااثر) مي گردد . در صورتي كه با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطي به حداقل 12 برسد كلمه (مشروط) از كارنامه آن نيمسال دانشجو حذف مي گردد. ( اين نمرات در عين حال در كارنامه نيمسال جبراني دانشجو كه ذيلا نشان داده شده و شامل كد درس، نام درس ، نيمسالي كه درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده مي باشد بدون تعيين ميانگين و منحصرا به منظور كنترل ثبت مي گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده كمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در كارنامه مزبور ثبت ليكن حذف و بلااثر مي گردد.

 تبصره 3 - فقط دروس نظري دوره را كه وضعيت نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تكرار نمود بنابر اين دروسي مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام ( ره ) آشنايي با قرآن كريم و همچنين دروسي از دوره را كه بر اساس راي كميته انضباطي در آن نمره مردودي كسب شده باشد قابل تكرار نيست .

 


شماره دانشجويي

كد بايگاني

باسمه تعالي

صفحه

تاريخ

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد" "

 

تاريخ فارغ التحصيلي: 1/11/82

نام خانوادگي و نام

 

سيستم آموزشي دوره اي

 

محل تولد

نام پدر

 

وضعيت تحصيلي : عادي

 

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

 

مقطع و رشته تحصيلي: كارداني برق

 

سال ورود : 1380

 

شماره

نام درس

واحد

نمره

امتياز

 

شماره

نام درس

واحد

نمره

امتياز

ترم  1

نيمسال

اول

 

81-1380

948237

عمليات كارتوگرافي

3

15

45

400510

رياضيات پيش دانشگاهي

4

19

76

948137

كارتوگرافي

2

75/15

150/31

948103

فيزيك نور

2

18

36

948118

كمكهاي اوليه و كلياتي درباره

2

19

38

400503

زبان انگليسي پيش دانشگاهي

4

18

72

400341

اخلاق اسلامي عمومي

2

20

40

واحد انتخابي :19     امتياز : 50/338   معدل : 82/17

كل واحد انتخابي :19     امتيازات : 50/338   معدل كل : 82/17

ترم  2

نيمسال

دوم

 

81-1380

400333

وصاياي امام

1

17

17

400666

قرائت قرآن كريم

1

20

20

948135

فتوگرامتري 1 مقدماتي

2

18

36

948235

عمليات فتوگرامتري 1 مقدماتي

2

17

34

400340

فارسي عمومي

3

20

60

400343

زبان خارجه عمومي

3

18

54

948231

عمليات نقشه برداري 1

2

5/16

33

948131

نقشه برداري 1

2

5/17

35

948112

شناخت مصالح ساختماني

1

20

20

940221

شناخت مصالح ساختماني

1

20

20

948101

رياضيات عمومي

4

5/15

62

واحد انتخابي :22     امتياز :391   معدل : 77/17

كل واحد انتخابي :41    امتيازات : 5/729   معدل كل : 79/17

ترم  3

نيمسال

اول

 

82-1381

940139

برنامه نويسي كامپيوتر

2

12

24

948138

ژئودزي 1

2

5/14

29

948102

رياضيات كاربردي

2

10

بدون تا

948111

تئوري خطاها

2

10

بدون تا

400301

معارف اسلامي 1

2

10

بدون تا

948238

عمليات ژئودزي 1

1

12

12

948132

نقشه برداري 2

3

10/75

25/32

948232

عمليات نقشه برداري 2

2

12

24

940115

زبان فني

2

16

32

948136

فتوگرامتري 2

3

25/11

بدون تا

948236

عمليات فتوگرامتري 2

1

12

12

400301

معارف اسلامي 1 **

2

18

36

948102

رياضيات كاربردي

2

75/16

5/33

948111

تئوري خطاها

2

5/16

33

948136

فتوگرامتري 2

3

17

51

واحد انتخابي :20     امتياز : 75/286   معدل : 34/14

كل واحد انتخابي :61     امتيازات : 25/1016  معدل كل : 66/16

 

ترم  4

نيمسال

دوم

 

82-1381

948113

راهسازي

2

18

36

948133

نقشه برداري مسير

2

17

34

948233

عمليات نقشه برداري مسير

1

16

16

948139

ژئودزي 2 و محاسبات

3

 

ح-1

948134

نقشه برداري زيزميني

1

18

18

948140

نجوم

3

16

48

940117

تعمير و نگهداري وسائل نقشه

1

17

17

940122

تعمير و نگهداري وسائل نقشه

1

19

19

940115

زبان فني

2

16

32

400404

تربيت بدني (1) عملي

1

19

19

400345

جمعيت و تنظيم خانواده

1

 

ح-1

واحد انتخابي :14     امتياز : 239   معدل : 70/17

كل واحد انتخابي :75     امتيازات : 25/1255   معدل كل : 74/16

ترم

تابستان

 

82-1381


400345

جمعيت و تنظيم خانواده

1

17

17

940206

اردوي عملياتي زيرزميني

1

16

16

940207

اردوي عملياتي زميني

2

16

32

948139

ژئودزي 2 و محاسبات

3

5/15

5/46

واحد انتخابي :7     امتياز :5/111   معدل : 93/15

كل واحد انتخابي :82     امتيازات : 75/1366   معدل كل :67/16

كل واحد هاي قبولي : 82

 

كارنامه نيمسال جبراني موضوع ماده 47

نيمسال  اول

83-82

 

ترم جبراني

 

 

400301

معارف اسلامي 1

1-81

2

18

36

649136

فتوگرامتري 2

1-81

3

17

51

948111

تئوري خطاها

1-81

2

5/16

33

948102

رياضيات كاربردي

1-81

2

75/16

5/33


نام و نام خانوادگي و امضاء مسؤول ثبت نمرات      نام و نام خانوادگي و امضاء مدير آموزش واحد دانشگاهي و مهر آموزش

فهرست

مرخصي تحصيلي 

ماده 48 : دانشجو ميتواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1 - استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است .  دانشجو موظف است براي  نيمسالهاي مورد  درخواست خود مطابق ماده 49 اين آيين نامه تقاضاي خود را به  واحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي  كسب كند.

تبصره 2 - مدت مرخصي تحصيلي ( به استثناي مرخصي موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2و 3 ماده 49 و همچنين يك نيمسال مرخصي زايمان ) جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

ماده 49 : تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند.

تبصره 1- واحد آموزش ، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره دچار مشكل نگردد.

تبصره 2 - دانشجوياني كه بعنوان همسر يا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظيفه ) يكي از اعضاي هيئت علمي كه از فرصت مطالعاتي استفاده مي كند ، كاركنان دولت يا يكي از دانشجويان بورسيه ، به صورت همراه ، بخارج از كشور مي روند مي توانند با ارائه حكم ماموريت همسر و ولي به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل ، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند . در اين صورت بايد نصف شهريه ثابت نيمسال هاي مرخصي برابر تعرفه آخرين نيمسالي كه به تحصيل اشتغال داشته اند پرداخت نمايند .

تبصره 3-  مرخصي هاي اجباري كه واحد دانشگاهي بدليل تشكيل نشدن كلاس يا عدم ارائه درس صادر مي كند جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود و شهريه اي بابت آن دريافت نمي گردد.

فهرست

 انصراف از تحصيل 

 

 ماده 50 : دانشجو در صورت تمايل مي تواند در خواست انصراف از تحصيل نمايد . دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد . دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غيراينصورت واحد دانشگاهي بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد. ( صدور حكم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست كتبي دانشجو و ولي او بلامانع است.)

تبصره 1 - قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند .

تبصره 2 - پس از صدور حكم انصراف ، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويي با دانشگاه قطع مي گردد . در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهي مكلف است يك ماه پس از صدور حكم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.

ماده 51 : ترك تحصيل يا  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي ( بدون اخذ مرخصي) در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

تبصره - در موارد استثنايي كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد.در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط واحد دانشگاهي، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

فهرست

دانشجويان انتقالي و ميهمان

 

ماده 52 : دانشجوياني كه از يك واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود  ( بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شركت در آزمون مجدد ورودي ) با مجوز سازمان مركزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در كارنامه وي ثبت مي گردد.در اين حال كليه واحد هاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته مي شود . اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 1 - واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي موضوع ماده 52 كه توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد  با رعايت مفاد  ماده 67  اين آيين نامه بدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشكل از حداقل سه عضو  هيئت علمي آن رشته در واحد دانشگاهي مقصد معادلسازي و دروس پذيرفته شده در كارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد ، ساير سوابق تحصيلي دانشجو بلااثر مي ماند. مبناي محاسبه ورودي اين قبيل دانشجويان همان زمان  پذيرش در آزمون مي باشد . اين قبيل  دانشجويان موظف به پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازي برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود .

تبصره2  -دانشجوياني كه از طريق شركت در آزمون مجدد پذيرفته مي شوند بشرط اينكه مشكل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنان برابر ماده 67 آيين نامه آموزشي و بند ها و تبصره هاي آن معادلسازي مي گردد و موظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدا برابر آخرين تعرفه دانشگاه و هزينه معادلسازي به واحد مقصد مي باشند .

تبصره 3 - دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاههاي دولتي يا موسسات غيردولتي مورد تايييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره 12 و بالاتر پذيرفته مي گردد.

ماده 53 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط واحد دانشگاهي مقصد صادر مي شود.

ماده 54 : واحد هاي درسي كه  دانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدا تعيين مي گردد.

تبصره - دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدا و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدا به سازمان مركزي دانشگاه بپردازد.

ماده 55 : در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدا و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يك بار در طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحد هاي درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقت  و 9 واحد براي پاره وقت  و 7 واحد براي آموزش معلمان ) در يك نيمسال را در واحد يا واحد هاي ديگر دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوه  شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغير دروسي را كه در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد .

تبصره 1 - استفاده مجدد از ماده 55 در نيمسال آخر تحصيلي مشروط بر آنكه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به عنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد با صلاحديد واحد هاي مبدا و مقصد امكان پذير است .

تبصره 2 - واحد هاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابي در واحد هاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريكه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهي مربوط شركت نمايدبايد يكي از آنها را حذف كند .

ماده 56 : واحد هاي انتخابي دانشجوي ميهمان و دانشجويانيكه از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدا از واحد مقصد و اطمينان از صحت آن عينا در كارنامه دانشجو در واحد دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال  و  ميانگين كل نمرات وي منظور مي گردد.

ماده 57 : در هر صورت مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدا صادر خواهد شد.

فهرست

تغيير رشته

 

ماده 58 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربوط و تصويب سازمان مركزي مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي پذيرفته شده تغيير رشته دهد.

ماده 1-58 : ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

ماده 2-58 : متقاضي حداقل 12 واحد در دوره كارداني و 24 واحد در دوره كارشناسي را گذرانده باشد.

ماده 3-58 : ميانگين كل واحدهاي گذرانده متقاضي كمتر از 12 نباشد.

ماده 4-58 : نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه ، كمتر نباشد.

ماده 5-58 : با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضي امكان گذراندن واحدهاي درسي رشته جديد راداشته باشد.

تبصره 1- تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند ، بارعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكانپذير است.

تبصره 2- تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته مجاز نيست.

تبصره 3-تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده ، موكول به احراز شرايط مربوط است.

ماده 59 : دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد.

ماده 60 : در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين نيمسال در رشته جديد نام نويسي كند.

تبصره - عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي گردد و دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت.

ماده 61 : چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وي را از يك واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر ايجاب كند متقاضي علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته ، بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.

ماده 62 : واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا ، بررسي و برابر ضوابط (ماده 67 اين آيين نامه ) معادلسازي مي گردد.

تبصره 1- چنانچه تعداد واحد هاي درسي يا دروس پذيرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاي همان درس يا دروس در رشته جديد باشد ، تعداد واحد هاي آن درس يا دروس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- دروس پذيرفته شده ، در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان تحصيل منظور مي گردد.

تبصره 3- در صورتي كه تعداد ماحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، تغيير رشته عملي نخواهد شد.

ماده 63 : چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكي دانشگاه ، از دست بدهد ، مي تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگري كه متناسب با نزديكترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشي باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثناء بند 1) و ماده 61 اين آيين نامه معاف مي باشد.

ماده 64 : در مواردي كه نقص عضو يا بيماري دانشجو به گونه اي باشد كه وي در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد ، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مربوط ، پس از بررسي كامل تقاضاي دانشجو ، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشي ديگر به همراه مدارك استناد جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه ، به سازمان مركزي ارسال مي كند، تصميم شوراي آموزشي دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 65 :متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش واحد دانشگاهي مربوط تسليم نمايد.

ماده 66 : آموزش واحد دانشگاهي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار داده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر حسب مورد به گروه آزمايشي مورد تقاضا يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ارسال مي كند.گروه يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك ، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهي اعلام كند. در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهي مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايي به سازمان مركزي ارسال مي كند. سازمان مركزي موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسي ، نتيجه را به واحد دانشگاهي اعلام دارد.

ياد آوري : فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمي شود.

فهرست

معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي 

 

ماده 67 : معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني كه قبلا دروسي را در يكي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است:

1-67 دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.

2 - 67 دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.

3 - 67 دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.

4- 67 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل %80 با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره  هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد.

 تبصره 1 - معادلسازي دروس  توسط  3نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود.

تبصره 2 - نمرات دروس پذيرفته شده عينا در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين كل نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 - به ازاي هر 20 واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يك نيمسال و كسري از واحد هاي باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر مي گردد.

تبصره 4 -  پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي كارداني و  كارشناسي چنانچه قبلا دروسي را در يكي از دوره هاي كارداني يا كارشناسي گذرانده باشند برابر مفاد ماده  67 آيين نامه آموزشي و بند هاي مربوط قابل معادلسازي است.

تبصره 5 - دروس فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و كارشناسي  كه در آزمون ورودي مقاطع كارداني يا كارشناسي رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشي و بند هاي آن قابل معادلسازي است.

تبصره 6 - هزينه معادلسازي هر واحد درسي برابر يك سوم شهريه متغير درس مربوط مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد.

تبصره 7 - معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اساس ماده 52 و تبصره هاي آن انجام پذير است.

تبصره 8- معادلسازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي بر اساس مصوبه جلسه 288 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 73/9/13 كه ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي گيرد.

تبصره 9- معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود ليكن چنانچه بدلايلي بتاخير افتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد .

فهرست

حضور و غياب دانشجو 

ماده 30 : حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي ، نظري - عملي كارآموزي و كارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است.

ماده 31 : غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري، عملي يا نظري - عملي، كارآموزي و كارورزي تا حد سه درس  در طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولي براي بيش از 3 درس نمره صفر در آن درس يا دروس منظور مي گردد.

ماده 32 : غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري ؛ عملي يا نظري - عملي ، كارآموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود.

تبصره 1 - در صورت استفاده از ماده 31 و 32 رعايت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشي ) در نيمسال لازم نيست .اما نيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب مي گردد و چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو در اين نيمسال كمتر از 12 باشد براساس ماده 45 اين آيين نامه مشروط به حساب مي آيد.

 تبصره 2 - حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع ماده 31و ماده 32 موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت و متغير نخواهد بود

تبصره 3 - در مورد دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود .

ماده 33 : غيبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غيرموجه ) دانشجو را از انجام تكاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي كند.

ماده 34 : ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود ، محاسبه مي گردد.

غيبت در جلسه امتحان

 ماده 35 : غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا 3 درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود .

تبصره 1 - غيبت غيرموجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود.

تبصره 2 - تعيين غيبت  موجه و غير موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است .

تبصره 3 - در صورت استفاده از ماده 35 رعايت حداقل 12 واحد در نيمسال ( موضوع ماده 19 ) لازم نيست .

فهرست

فراغت از تحصيل

 

ماده 68 : دانشجويي كه يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرك خود را دريافت نمايد.

 1- 68 - از طريق شركت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا براساس آيين نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه يافته باشد.

2 - 68 - ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد.

3 - 68 - كليه واحد هاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشي نباشد.

4 -  68 - به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12 -10 بوده و يا در  شمول ماده 46 آيين نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد، شرايط مفاد بندهاي68-2 و 3 - 68 را احراز مي كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد.

5 - 68  - به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا مشمول ماده 46 اين آيين نامه مي باشند و با اعمال مفاد بند 4 - 68 شرايط لازم را براي دريافت مدرك مرسوم كسب نمي كنند و يا بدلايلي ( مشكل نظام وظيفه و ...) قادر به اجراي مفاد بند 4 - 68 نمي باشند مدرك مصوب اعطا مي گردد.

ماده 69 :تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وي در آخرين نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني خواهد بود.

 تبصره : در مواردي كه انجام كارآموزي و يا دفاع از پروژه پاياني  موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد، تاريخ اخير ملاك فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود.

ماده 70 : واحد هاي دانشگاهي موظفند حداكثر طي 6 هفته از تاريخ  فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام كرده، كليه سوابق تحصيلي و كارنامه هاي نيمسال هاي تحصيلي آنان را طبق فرمهاي مربوطه به سازمان مركزي ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوي ذكور وي را به حوزه نظام وظيفه معرفي نمايند در غير اينصورت واحد دانشگاهي مسئول خواهد بود .

ماده 71 : تاييد مدرك تحصيلي ، براساس سوابق و مدارك مربوط از طريق سازمان مركزي دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت:

1-71  تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسي سوابق تحصيلي دانشجويان، براساس برنامه و مقررات آموزشي مصوب دانشگاه انجام مي گيرد.

2-71 تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طي مراحل مربوط حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مي گيرد .

ماده 72 : ارزشيابي سوابق تحصيلي دانشجوياني كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امكان پذير نباشد و يا بدلايل آموزشي امكان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا بطور كلي مايل به ادامه تحصيل نباشند ، برحسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد .

1-72 به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كارداني در رشته، اعطا خواهد شد.

تبصره 1 - صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر كننده صورت مي گيرد .

تبصره 2 - چنانچه دانشجو در شرايط اخراجي قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزينه اي به نام انصراف و در غير اينصورت در شمول مواد 50 و 51 قرار گرفته ملزم به پرداخت هزينه انصراف خواهد بود .

 2-72 آن گروه از متقاضياني كه حداقل 140 واحد درسي دوره را در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين كل حداقل 12 را كسب كرده باشند مي توانند با رعايت تبصره 2 بند 72-1 مدرك كارشناسي در رشته مربوط دريافت دارند در غير اينصورت برابر راي كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي عمل گردد.