به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

 کار شناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی(ورودی 97 به بعد.)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته حقوق (ورودی های ما قبل96)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته حقوق (ورودی 96 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته روانشناسی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کاردانی پیوسته شیمیایی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی ارشد عمران سازه
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ]
 مهندسی برق - کارشناسی پیوسته
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ]
 کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی پیوسته کامپیوتر
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی پیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 مشاوره
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 مهندسی تکنولوژی عمران برای کاردانی پیوسته عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کاردانی پیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 مهندسی تکنولوژی عمران برای کاردانی ناپیوسته و کاردانی غیر عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی ناپیوسته بوده اند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی پیوسته بوده اند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی نامتجانس دارند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کاردانی ناپیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 الکتروتکنیک برق صنعتی - کاردانی پیوسته
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارادنی پیوسته الکترونیک
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 تربیت بدنی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]