به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

 کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر (ورودی 99 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ]
 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی (ورودی 99 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ]
 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو (ورودی 99 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ]
 کاردانی پیوسته ساخت و تولید
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ]
 کار شناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی (ورودی 97 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته حقوق (ورودی های 95 و قبل از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته حقوق (ورودی 96 و بعد از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی پیوسته روانشناسی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی (ورودی 98 و قبل از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ]
 کارشناسی ارشد عمران سازه
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ]
 کارشناسی پیوسته مهندسی برق
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ]
 کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی (ورودی 96 و قبل از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو (ورودی 98 و قبل از آن)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر (ورودی 98 و ماقبل)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ]
 کارشناسی پیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی پیوسته مشاوره
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران (برای کسانی که کاردانی پیوسته عمران بوده اند)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کاردانی پیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران(برای کسانی که کاردانی غیرعمران بوده اند)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی ناپیوسته بوده اند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی پیوسته بوده اند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کسانی که کاردانی نامتجانس دارند
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کاردانی ناپیوسته حسابداری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 کارادنی پیوسته الکترونیک
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]
 تربیت بدنی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ]