به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

بایگانی اخبار

شامل :
نوع اخبار :

نوع اخبار

بایگانی اخبار در سال 1399

بهمن(1)
آذر(4)
مهر(2)
شهریور(2)
مرداد(2)
تیر(4)
خرداد(4)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1398

اسفند(3)
دی(1)
آذر(1)
تیر(1)
خرداد(1)
اردیبهشت(3)

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(3)
بهمن(5)
دی(7)
آذر(10)
آبان(2)
مهر(5)
شهریور(10)
مرداد(1)
تیر(8)
خرداد(12)
اردیبهشت(3)

بایگانی اخبار در سال 1396

بهمن(4)
دی(5)
آذر(12)
آبان(6)
مهر(1)
شهریور(2)
مرداد(1)
تیر(2)
خرداد(2)
اردیبهشت(2)
فروردین(4)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(5)
بهمن(6)
دی(6)
آذر(10)
آبان(4)
مهر(4)
شهریور(3)
مرداد(4)
تیر(10)
خرداد(6)
اردیبهشت(6)
فروردین(12)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(12)
بهمن(11)
دی(6)
آذر(3)
آبان(6)
مهر(9)
شهریور(2)
مرداد(3)
تیر(5)
خرداد(10)
اردیبهشت(6)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(3)
بهمن(4)
دی(3)
آذر(5)
آبان(2)
مهر(6)
شهریور(1)
مرداد(4)
تیر(9)
خرداد(2)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(2)
بهمن(2)
دی(4)
آذر(5)
آبان(2)
شهریور(5)
مرداد(3)
تیر(2)
خرداد(4)
اردیبهشت(9)
فروردین(18)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(9)
بهمن(9)
دی(14)
آذر(12)
آبان(5)
مهر(7)
شهریور(10)
مرداد(5)
تیر(12)
خرداد(4)
اردیبهشت(7)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(11)
بهمن(12)
دی(6)
آذر(4)