به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

 فایل آموزشی استفاده از سامانه آزموشیار
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ]
 
 فرم اعلام نمره درس سمینار
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۹ خرداد ۱۳۹۷ ]
 فرم معادلسازی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۸ دی ۱۳۹۵ ]
 فرم پایان نامه کارشناسی ارشد
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ]
 انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ]
 فرم گزارش کارآموزی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ]
 فرم پروژه پایانی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ]
 متقاضیان هیات علمی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 متقاضیان حق التدریس
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 ترفیع پایه
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 فرم های ارتقاء اعضای هیات علمی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 فرم محضری وام بلند مدت
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم کلی وام بلند مدت
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم میهمان ماده 55 و ترم تابستان
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم معرفی به استاد
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم درخواست کمیسیون موارد خاص
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم درخواست دانشجویی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم درخواست اخذ بیش از سقف ترمی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم حذف ماده 41
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم حذف غیبت موجه (ماده 35)
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 فرم حذف اضطراری
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ]
 آیین نامه انضباطی دانشجوئی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۸ آبان ۱۳۹۰ ]
 
 آیین نامه آموزشی رشته های طرح آموزش معلمان
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۰ ]
 
 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
[ دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۰ ]