به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خورموج خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

 شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 راهنمای ایجاد کسب و کار در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 لیست مدارک ضروری تأسیس شرکت تعاونی دانش بنیان
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکت های تعاونی دانش بنیان
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 دستورالعمل تشکیل تعاونیها
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 پرسشنامه اطلاعات طرحهای فناورانه
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 تدوین برنامه تجاری
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]
 برنامه تجاری (business plan)
[ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ]